Podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů vydané společností ShopUp s.r.o.

 1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) a v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) (dále jen „Zásady“) doplňují Obchodní podmínky pro poskytování služeb a produktů ShopUp.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které nám zákazník poskytl nebo které zpracováváme na základě plnění smlouvy (např. seznam objednaných produktů).
 3. Tyto Zásady se vztahují zejména na následující situace:
  1. Zákazník si u nás objednal služby a zpracováváme osobní údaje pro splnění objednávky.
  2. Zákazník si u nás objednal služby a zpracováváme osobní údaje pro splnění objednávky. Těmto zákazníkům zároveň posíláme obchodní sdělení (např. newslettery).
  3. Zpracováváme osobní údaje i jiných osob, než zákazníků pro účely marketingu, pokud nám tyto osoby poskytly osobní údaje a daly nám souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
 4. Veškeré vaše osobní údaje shromažďujeme především pro vaši lepší informovanost v oblasti provozu webových stránek www.shopup.cz, pro lepší orientaci v rozsáhlých službách ShopUp, souvisejících doplňkových aktivitách, ale v neposlední řadě také kvůli vašemu komfortu a bezpečnosti.
 5. Všechny osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a aktivitě zákazníka.

I.
Základní ustanovení

 1. Poskytovatel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je ShopUp s.r.o., IČO 04756606, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou
  adresa: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
  email: [email protected]
  telefon: 775 396 707
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“).
  1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu Osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných Osobních údajů

 1. Správce zpracovává Osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo Osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Pokud jako uživatel neposkytnete své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Správcem a/nebo poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování Osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí Osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí Osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává Osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje zlikviduje a vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby (účetní a dodavatelé)
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby poskytování služeb a produktů značky shopup a další služby v souvislosti s provozováním webu www.shopup.cz
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

 1. Odesláním vyplněného internetového kontaktního formuláře nebo objednávkového formuláře a uzavřením smlouvy se Správcem berete na vědomí, že započne zpracovávání Osobních údajů Správcem a že jste srozuměn s podmínkami ochrany Osobních údajů, vyjadřujete svůj souhlas s jejich zněním a v celém rozsahu je akceptuje.
 2. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým Osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
  • právo opravu Osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 
  • právo na výmaz Osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 3. V případě, že byste se jako uživatel domníval, že Správce provádí zpracování Vašich Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  1. požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu [email protected];
  2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu [email protected], aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Vás jako uživatele. Nevyhoví-li Správce námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 4. Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je Vám správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem na adrese [email protected].
 5. Pokud uplatníte právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Správce Vám požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob poskytnutí informací.
 6. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 7. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 8. Jako uživatel jste povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
 9. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 10. Osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 11. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 12. Jako uživatel berete na vědomí, že Vaše osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Google LLC. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
 13. Jako uživatel berete na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů dle GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť Osobních údajů v listinné podobě, zejména zálohy, hesla, antivirové programy, šifrování.
 3. Správce prohlašuje, že jím přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů, a včas obnovuje dostupnost Osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že Ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Správce. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Správce. Tyto oprávněné osoby Správce, které zpracovávají Osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Správce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Správce zajistí, že tato povinnost pro Správce i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu ke Správci.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním kontaktního formuláře nebo vyplněné objednávky z internetového formuláře nebo objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky a GDPR, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Vámi a Správcem jsou příslušné české soudy.
 4. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.
 5. Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto Zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.11.2019.

Žádost o uplatnění práv subjektů údajů: zobrazit | stáhnout